3

ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน แปลว่า       ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน แปลว่า ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน ภาษาใต้ ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน ภาษาเหนือ ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน lyric ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน english lyrics ลายต่าง แปลว่า จังได๋ แปลว่า หย่าว แปลว่า สิบสิฮ้าง ซาวสิฮ้าง หมายถึง